Subvencions de la Generalitat de Catalunya per a obres d’arranjament en l’interior d’habitatges per a persones grans 2018

//, General/Subvencions de la Generalitat de Catalunya per a obres d’arranjament en l’interior d’habitatges per a persones grans 2018

El dia 26 de març de 2018 va sortir publicada al DOGC la convocatòria de subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans corresponent al 2018.

Aquestes subvencions van dirigides a unitats de convivència en què algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l’habitatge objecte de l’arranjament. No hi ha canvis destacables respecte de la convocatòria de l’any 2017.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 27 de març i finalitza el 31 de juliol de 2018, i es poden tramitar a les oficines locals d’habitatge (Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre).

Resum Convocatòria i bases ajuts rehabilitació habitatges gent gran 2018

Requisits de les persones sol·licitants

 • L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent.
 • La persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:
  • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
 • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC), essent aquesta quantia, depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge:

IRSC:

1 Membre 2 Membres 3 Membres 4 o més membres
Zona A 21.247,28 € 21.904,41 € 22.846,54 € 22.927,89 €
Zona B 19.919,33 € 20.535,39 € 21.418,63 € 21.494,90 €
Zona C 18.747,60 € 19.327,42 € 20.158,71 € 20.230,50 €
Zona D  15.935,46 €  16.428,31 € 17.134,90 € 17.195,92 €

Zona geogràfica:

Zona A
Zona B Móra d’Ebre
Zona C Ascó, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Móra la Nova, Rasquera, Riba-roja d’Ebre,
Tivissa i Vinebre
Zona D Miravet, la Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol
 • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiaria de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 € per habitatge.

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge amb els objectius que s’especifiquen a continuació:

 1. a) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort.
 2. b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament.
 3. c) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:

1r. Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.

2n. Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina

3r. Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge.

Tal i com preveu la convocatòria les obres les pot dur a terme la persona sol·licitant o bé les pot encarregar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

Més informació: Tràmits i al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (Oficina d’Habitatge) o passeu per les oficines de l’Ajuntament.

maig 8, 2018|Ajuts i Subvencions, General|