En data 3 de novembre de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 1.547,97 euros per a despeses d’aigua, dintre de la línea de concessió de subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l’Espanyol

Municipi: La Torre de l’Espanyol

Concepte: Aigua

Pressupost Elegible: 1.629,45 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.547,97