En data 17 de novembre de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 7000 euros per despeses d’activitats culturals d’acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l’Espanyol

Municipi: La Torre de l’Espanyol

Concepte: Aigua

Pressupost Elegible: 7000,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 7000,00 euros

Aplicació pressupostària: 2020-2010-330-46209-01