Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal

Publicat el 23-12-2021

Per acord de Junta de Govern de data 23/12/2021 l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol ha aprovat l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal en els termes habilitats pel Reial decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública:

Aprovació inicial pressupost municipal exercici 2022

Publicat el 23-12-2021

El Ple de l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol en sessió ordinària de data 23/12/2021 ha aprovat inicialment el pressupost General amb els seus annexos per a l’exercici 2022. Juntament amb el pressupost general s’ha aprovat inicialment la plantilla municipal per a l’exercici econòmic de 2022 D’acord amb el que estableix l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’esmentat expedient s’exposa al públic per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant els quals els interessats legitimats podran examinar-lo, a les dependències de l'Ajuntament, i presentar reclamacions davant el Ple. Es considerarà definitivament aprovat si no es presenten reclamacions durant el període d’exposició al públic.

Anunci d'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal 2022 amb text integre

Publicat el 21-12-2021

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió plenària extraordinària de data 26/10/2021, va aprovar inicialment la modificació del text de l'Ordenança fiscal general reguladora d’impostos, contribucions especials, taxes i preus públics de l’Ajuntament. (expedient 4315200000-2021-0000239) L’aprovació es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació d’edictes al al BOP de Tarragona data 05/11/2021 i fins al dia 20/12/2021 i i al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació . Durant aquest termini no s’han presentat al·legacions, per la qual cosa l’acord ha esdevingut definitiu. Es transcriu en ANNEX, el text definitiu de l’aprovació de l’Ordenança fiscal aprovat. La Torre de l’Espanyol, en el dia de la signatura. L’alcalde,

Convocatòria concessió de subvenció a entitats dintre del programa Ajuda'm i t'ajudo

Publicat el 16-03-2021

Convocatòria de subvencions NÚM. 3/2021 entitats dintre del programa Ajuda'm i t'ajudo, aprovada per junta de govern de l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol de data 11/03/2021

Convocatòria Bases subvencions per a l'adquisició de material i transport durant el curs escolar Format @ kt'ajudo.

Publicat el 16-03-2021

Convòcatoria de subvencions Núm. 01 / 2021 per l'adquisició de material i transport escolar durant el curs escolar aprovada per la Junta de Govern de data 11/03/2021

Convocatòria Bases subvencions per la millora imatge dels immobles del cas urbà de l'Espanyol

Publicat el 16-03-2021

Convocatòria de subvenciones núm. 02/2021 para la concesión de ayudas para mejorar la imagen de los inmuebles del casco urbano de La Torre de l'Espanyo, aprovada por la junta de Gobierno de fecha 11/03/2021

ANUNCI DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA FISCAL ÚNICA DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL PER A L’EXERCICI 2021

Publicat el 15-12-2020

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió plenària extraordinària de data 14/10/2020, va aprovar inicialment la modificació del text de l'Ordenança fiscal general reguladora d’impostos, contribucions especials, taxes i preus públics de l’Ajuntament. (expedient 4315200000-2020-0000256) L’aprovació es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació d’edictes al al BOP de Tarragona data 27/10/2020 i fins al dia 9/12/2020 i i al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació . Durant aquest termini no s’han presentat al•legacions, per la qual cosa l’acord ha esdevingut definitiu. Es transcriu en ANNEX, el text definitiu de l’aprovació de l’Ordenança fiscal aprovat.

Bases per ajut per a la millora de la imatge dels immobles del casc urbà

Publicat el 23-03-2020

TÍTOL Bases de concessió d'ajuts per millorar la imatge dels immobles del casc urbà de La Torre de l'Espanyol. Data aprovació de les bases El Ple de data 25.01.2000 . La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10.01.2007 , la modificació i per acord del Ple de data 15/09/2016 d'incorpora el codi ètic de conducta. Òrgan que les aprova Ple de l'Ajuntament Règim específic de laconvocatòria : Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 33 de data 09.02.07.

Bases de subvencions per l'adquisició de material i transport escolar : " Format@kt'ajudo"

Publicat el 23-03-2020

Bases subvencions per a l'adquisició de material i transport durant el curs escolar Format@kt'ajudo. Data aprovació de les bases 08/10/2013 i modificades per acord del Ple de data 15/09/2016 on s'aprova el codic ètic de conducta. Òrgan que les aprova: Ple de l'Ajuntament; Règim específic de la Convocatòria: Publicat el text íntegre en el BOPT de Tarragona número 277 de data 02/12/2013.

Subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo

Publicat el 23-03-2020

BASES de subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo Aprovació de les bases: El Ple de data 18/12/2012. Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 42 de data 19/02/2013.

Subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo

Publicat el 14-03-2019

BASES de subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo Aprovació de les bases: El Ple de data 18/12/2012. Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 42 de data 19/02/2013.

Bases de subvencions per l'adquisició de material i transport escolar : " Format@kt'ajudo"

Publicat el 14-03-2019

Bases subvencions per a l'adquisició de material i transport durant el curs escolar Format@kt'ajudo. Data aprovació de les bases 08/10/2013 i modificades per acord del Ple de data 15/09/2016 on s'aprova el codic ètic de conducta. Òrgan que les aprova: Ple de l'Ajuntament; Règim específic de la Convocatòria: Publicat el text íntegre en el BOPT de Tarragona número 277 de data 02/12/2013.

BASES ; Ajut per a la millora de la imatge dels immobles del casc urbà

Publicat el 14-03-2019

TÍTOL Bases de concessió d'ajuts per millorar la imatge dels immobles del casc urbà de La Torre de l'Espanyol. Data aprovació de les bases El Ple de data 25.01.2000 . La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10.01.2007 , la modificació i per acord del Ple de data 15/09/2016 d'incorpora el codi ètic de conducta. Òrgan que les aprova Ple de l'Ajuntament Règim específic de laconvocatòria : Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 33 de data 09.02.07.

CONVOCATORIA 03/2018 :subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo

Publicat el 08-02-2018

CONVOCATORIA : subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo Aprovació de les bases: El Ple de data 18/12/2012. Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 42 de data 19/02/2013. Data aprovació convocatoria: Junta Govern 31/1/2018 Règim de concessió: Concurrència competitiva Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Termini màxim de presentació de sol·licituds: Durant l'exercici econòmic Règim general aplicable: Llei 39/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracio

Convocatoria 2/2018: Ajut per a la millora de la imatge dels immobles del casc urbà 2018

Publicat el 08-02-2018

Convocatòria de subvencions Nº 02 / 2018 per millorar la imatge dels immobles del casc urbà de La Torre de l'Espanyol aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 31/01/2018 TÍTOL Bases de concessió d'ajuts per millorar la imatge dels immobles del casc urbà de La Torre de l'Espanyol. Data aprovació de les bases El Ple de data 25.01.2000 . La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10.01.2007 , la modificació i per acord del Ple de data 15/09/2016 d'incorpora el codi ètic de conducta. Òrgan que les aprova Ple de l'Ajuntament Règim específic de laconvocatòria : Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 33 de data 09.02.07.

Convocatòria subvencions 01/2018 per l'adquisició de material i transport escolar curs 2018/19: " Format@kt'ajudo"

Publicat el 08-02-2018

Bases subvencions per a l'adquisició de material i transport durant el curs escolar Format@kt'ajudo. Data aprovació de les bases 08/10/2013 i modificades per acord del Ple de data 15/09/2016 on s'aprova el codic ètic de conducta. Òrgan que les aprova: Ple de l'Ajuntament; Règim específic de la Convocatòria: Publicat el text íntegre en el BOPT de Tarragona número 277 de data 02/12/2013. Crèdit pressupostari al qual s'imputen : Partida pressupostària 2017.01.320.48000 del pressupost de l'any 2018. Règim de concessió :Concurrència competitiva. Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Termini màxim de presentació de sol·licituds:Entre els mesos de setembre 2018 i juny 2019 ( Curs escolar 2018/2019 )

Convocatòria subvencions 01/2017 per l'adquisició de material i transport escolar curs 2017/18: " Format@kt'ajudo"

Publicat el 04-04-2017

Bases subvencions per a l'adquisició de material i transport durant el curs escolar Format@kt'ajudo. Data aprovació de les bases 08/10/2013 i modificades per acord del Ple de data 15/09/2016 on s'aprova el codic ètic de conducta. Òrgan que les aprova: Ple de l'Ajuntament; Règim específic de la Convocatòria: Publicat el text íntegre en el BOPT de Tarragona número 277 de data 02/12/2013. Crèdit pressupostari al qual s'imputen : Partida pressupostària 2017.01.320.48000 del pressupost de l'any 2017. Règim de concessió :Concurrència competitiva. Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Termini màxim de presentació de sol·licituds:Entre els mesos de setembre 2017 i juny 2018 ( Curs escolar 2017/2018 )

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ