Actualment tenim aquests anuncis en exposició

ANUNCI DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA FISCAL ÚNICA DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL PER A L’EXERCICI 2021

Publicat el 19-10-2020

L'Ajuntament, en sessió plenària extraordinària de data 14/10/2020 va adoptar, per unanimitat, amb caràcter inicial l’acord que es transcriu tot seguit: “FETS“ 1.- L’Ajuntament té aprovada una ordenança general de impostos, taxes i preus públics des de 1998 i que s’ha anat actualitzant puntualment any rere any per adaptar a noves normatives sobre tributació local o bé per actualitzar alguns dels impostos, taxes o preus públics de forma puntual. La ordenança general inclou els següents apartats Impostos directes Impostos Indirectes Contribucions Especials Taxes Preus Públics BASE GESTIÓ D’INGRESSOS té delegada la gestió dels impostos, i algunes taxes, per part de l’Ajuntament i anualment aprova un model tipus d’ordenança fiscal corresponent als impostos directes, indirectes i contribucions especials, per tal que els Ajuntaments, si és la seva voluntat, puguin adherir-se el text normatiu d

“PROJECTE annex "escala metàlica" Adequació i adaptació del SAIAR- Edifici multifuncional "

Publicat el 01-10-2020

Expedient : 4315200000-2020-0000214 Contracte d’obres Adequació i adaptació del SAIAR- Edifici multifuncional Unitat que proposa: Àrea Secretaria Òrgan competent: Junta de govern Expedient de contractació d’obres procediment obert simplificat abreujat Durada : 4 mesos Àmbit geogràfic: La Torre de l’Espanyol Adreça electrònica : nestivill@torredelespanyol.cat CODI CPV : 45220000-5 Obres d'Enginyeria i Treballs de Construcció Classificació empresarial: No 1. Objecte del contracte Obres necessàries per esmenar les mancances detectades durant la redacció del projecte d’activitat de l’edifici multifuncional situat al carrer Balmes nº34 del municipi de La Torre de l’Espanyol, per tal d’adaptar-lo als nous usos definits per l’Ajuntament, d’acord amb el projecte tècnic aprovat, redactat per l’arquitecte Jaume Mutlló Pàmies" PROJECTE D’OBRES ANNEX AL PROJECTE DE LLICÈNCIA D’ACTIVITATD’E

“PROJECTE D’OBRES Adequació i adaptació del SAIAR- Edifici multifuncional "

Publicat el 23-09-2020

Expedient : 4315200000-2020-0000214 Contracte d’obres Adequació i adaptació del SAIAR- Edifici multifuncional Unitat que proposa: Àrea Secretaria Òrgan competent: Junta de govern Expedient de contractació d’obres procediment obert simplificat abreujat Durada : 4 mesos Àmbit geogràfic: La Torre de l’Espanyol Adreça electrònica : nestivill@torredelespanyol.cat CODI CPV : 45220000-5 Obres d'Enginyeria i Treballs de Construcció Classificació empresarial: No 1. Objecte del contracte Obres necessàries per esmenar les mancances detectades durant la redacció del projecte d’activitat de l’edifici multifuncional situat al carrer Balmes nº34 del municipi de La Torre de l’Espanyol, per tal d’adaptar-lo als nous usos definits per l’Ajuntament, d’acord amb el projecte tècnic aprovat, redactat per l’arquitecte Jaume Mutlló Pàmies" PROJECTE D’OBRES ANNEX AL PROJECTE DE LLICÈNCIA D’ACTIVITATD’E

Bases per ajut per a la millora de la imatge dels immobles del casc urbà

Publicat el 23-03-2020

TÍTOL Bases de concessió d'ajuts per millorar la imatge dels immobles del casc urbà de La Torre de l'Espanyol. Data aprovació de les bases El Ple de data 25.01.2000 . La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10.01.2007 , la modificació i per acord del Ple de data 15/09/2016 d'incorpora el codi ètic de conducta. Òrgan que les aprova Ple de l'Ajuntament Règim específic de laconvocatòria : Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 33 de data 09.02.07.

Bases de subvencions per l'adquisició de material i transport escolar : " Format@kt'ajudo"

Publicat el 23-03-2020

Bases subvencions per a l'adquisició de material i transport durant el curs escolar Format@kt'ajudo. Data aprovació de les bases 08/10/2013 i modificades per acord del Ple de data 15/09/2016 on s'aprova el codic ètic de conducta. Òrgan que les aprova: Ple de l'Ajuntament; Règim específic de la Convocatòria: Publicat el text íntegre en el BOPT de Tarragona número 277 de data 02/12/2013.

Subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo

Publicat el 23-03-2020

BASES de subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo Aprovació de les bases: El Ple de data 18/12/2012. Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 42 de data 19/02/2013.

Subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo

Publicat el 14-03-2019

BASES de subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo Aprovació de les bases: El Ple de data 18/12/2012. Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 42 de data 19/02/2013.

Bases de subvencions per l'adquisició de material i transport escolar : " Format@kt'ajudo"

Publicat el 14-03-2019

Bases subvencions per a l'adquisició de material i transport durant el curs escolar Format@kt'ajudo. Data aprovació de les bases 08/10/2013 i modificades per acord del Ple de data 15/09/2016 on s'aprova el codic ètic de conducta. Òrgan que les aprova: Ple de l'Ajuntament; Règim específic de la Convocatòria: Publicat el text íntegre en el BOPT de Tarragona número 277 de data 02/12/2013.

BASES ; Ajut per a la millora de la imatge dels immobles del casc urbà

Publicat el 14-03-2019

TÍTOL Bases de concessió d'ajuts per millorar la imatge dels immobles del casc urbà de La Torre de l'Espanyol. Data aprovació de les bases El Ple de data 25.01.2000 . La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10.01.2007 , la modificació i per acord del Ple de data 15/09/2016 d'incorpora el codi ètic de conducta. Òrgan que les aprova Ple de l'Ajuntament Règim específic de laconvocatòria : Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 33 de data 09.02.07.

CONVOCATORIA 03/2018 :subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo

Publicat el 08-02-2018

CONVOCATORIA : subvencions a entitats privades amb seu social al municipi, programa Ajuda'm i t'ajudo Aprovació de les bases: El Ple de data 18/12/2012. Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 42 de data 19/02/2013. Data aprovació convocatoria: Junta Govern 31/1/2018 Règim de concessió: Concurrència competitiva Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Termini màxim de presentació de sol·licituds: Durant l'exercici econòmic Règim general aplicable: Llei 39/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracio

Convocatoria 2/2018: Ajut per a la millora de la imatge dels immobles del casc urbà 2018

Publicat el 08-02-2018

Convocatòria de subvencions Nº 02 / 2018 per millorar la imatge dels immobles del casc urbà de La Torre de l'Espanyol aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 31/01/2018 TÍTOL Bases de concessió d'ajuts per millorar la imatge dels immobles del casc urbà de La Torre de l'Espanyol. Data aprovació de les bases El Ple de data 25.01.2000 . La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10.01.2007 , la modificació i per acord del Ple de data 15/09/2016 d'incorpora el codi ètic de conducta. Òrgan que les aprova Ple de l'Ajuntament Règim específic de laconvocatòria : Publicades les bases al Butlletí oficial de la Província de Tarragona, número 33 de data 09.02.07.

Convocatòria subvencions 01/2018 per l'adquisició de material i transport escolar curs 2018/19: " Format@kt'ajudo"

Publicat el 08-02-2018

Bases subvencions per a l'adquisició de material i transport durant el curs escolar Format@kt'ajudo. Data aprovació de les bases 08/10/2013 i modificades per acord del Ple de data 15/09/2016 on s'aprova el codic ètic de conducta. Òrgan que les aprova: Ple de l'Ajuntament; Règim específic de la Convocatòria: Publicat el text íntegre en el BOPT de Tarragona número 277 de data 02/12/2013. Crèdit pressupostari al qual s'imputen : Partida pressupostària 2017.01.320.48000 del pressupost de l'any 2018. Règim de concessió :Concurrència competitiva. Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Termini màxim de presentació de sol·licituds:Entre els mesos de setembre 2018 i juny 2019 ( Curs escolar 2018/2019 )

Convocatòria subvencions 01/2017 per l'adquisició de material i transport escolar curs 2017/18: " Format@kt'ajudo"

Publicat el 04-04-2017

Bases subvencions per a l'adquisició de material i transport durant el curs escolar Format@kt'ajudo. Data aprovació de les bases 08/10/2013 i modificades per acord del Ple de data 15/09/2016 on s'aprova el codic ètic de conducta. Òrgan que les aprova: Ple de l'Ajuntament; Règim específic de la Convocatòria: Publicat el text íntegre en el BOPT de Tarragona número 277 de data 02/12/2013. Crèdit pressupostari al qual s'imputen : Partida pressupostària 2017.01.320.48000 del pressupost de l'any 2017. Règim de concessió :Concurrència competitiva. Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Termini màxim de presentació de sol·licituds:Entre els mesos de setembre 2017 i juny 2018 ( Curs escolar 2017/2018 )

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ