La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de Junta de Govern de data 23 de març de 2021, ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol la subvenció que es detalla, corresponent a l’anualitat 2021 del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l’Espanyol

Municipi: La Torre de l’Espanyol

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 49.975,83 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 49.975,83 euros

Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46221-01