En data 23 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 7.350,00 euros per despeses d’ Escola rural “La Raboseta” dintre de la línea de concessió de subvencions per a Llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020. Convocatòria 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l’Espanyol

Municipi: La Torre de l’Espanyol

Concepte: Escola rural “La Raboseta”

Pressupost Elegible: 7.350,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 7.350,00 euros