Ordenança d'obres núm. 1 reguladora de les construccions en sòl no urbanitzable destinades a usos agrícoles i/o ramaders
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic
Ordenança per a la gestió dels residus de la construcció
Ordenança de la circulació i estacionament de vehicles
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Ordenances fiscals per a l'any 2023
Ordenances fiscals per a l'any 2022
Ordenances fiscals per a l'any 2021
Ordenances fiscals per a l'any 2020